آزمایشات

Listeria Ab .(IF)

نام روش اندازه گیری
Immunoflurescence
نام های مشابه
ليستريا - IF
نوع نمونه
Serum
حجم نمونه
0.2
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND