آزمایشات

Zinc (Zn)

کد آزمایش
62
مورد استفاده

نام روش اندازه گیری
Turbidometry
نام های مشابه
Zn=Zinc- روی
نوع نمونه
Urine/Serum/Plasma(H)
حجم نمونه
0.2
نگهداری نمونه
-20
حمل و نقل نمونه
زنجیره سرد