آزمایشات

LDL Cholestrol

کد آزمایش
13
نام روش اندازه گیری
Turbidometry
نام های مشابه
ال دي ال
نوع نمونه
Serum /Plasma(H)
حجم نمونه
0.2
نگهداری نمونه
-20
حمل و نقل نمونه
زنجیره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
F-293
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
7d